Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan arabuluculuk şartlarını karşılayan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.Arabulucu ise; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişidir.Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak...

Devamını Oku

Elektronik Tebliğat Yönetmeliği Yayımlandı

Elektronik Tebliğat Yönetmeliği

Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata dair Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Peki Yönetmelik nasıl düzenlemeleri öngörmektedir?Hangi Gerçek Ve Tüzel Kişilere Elektronik Tebligat Yapılması Zorunludur? 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler (Belediyeler, il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler) ...

Devamını Oku

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

Kıdem tazminatı, kural olarak iş ilişkisinin işveren tarafından geçerli bir nedene dayanılarak sona erdirildiği veya işçi tarafından geçerli veya haklı bir nedene dayanılarak sona erdirildiği durumlarda işçinin hak kazandığı kendine özgü bir ödemedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan 14. maddesinin aradığı şartların mevcut olması gerekmekte, bu şartları taşımayan iş akdi fesihlerinde işçi tazminatına kavuşamamaktadır. İşçinin istifa etmesi halinde de normal şartlar altında kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu değildir.Kanun’da işçinin istifası özel olarak düzenlenmiş değildir. İşçinin iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın feshi, istifa olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda değinilen...

Devamını Oku

Teknik İflas Maddesinin Uygulamasına Dair Yeni Tebliğ Yürürlükte

Teknik İflas

Teknik İflas Maddesinin Uygulamasına Dair Yeni Tebliğ Yürürlükte 102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 376. maddesi halk arasında “teknik iflas” olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir. 15 Eylül 2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete ile TTK’nın 376. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in , ticaret şirketlerinde mali zorluk halinin nasıl belirleneceği ve zor durum halinin ortadan kaldırılabilmesi için neler yapılabileceği hususlarına açıklama getirdiğini görüyoruz. 376. madde, son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde...

Devamını Oku