Elektronik Tebliğat Yönetmeliği Yayımlandı

Altun & Kenar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu > Hukuk  > Elektronik Tebliğat Yönetmeliği Yayımlandı

Elektronik Tebliğat Yönetmeliği Yayımlandı

Elektronik Tebliğat Yönetmeliği

Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata dair Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Peki Yönetmelik nasıl düzenlemeleri öngörmektedir?

 1. Hangi Gerçek Ve Tüzel Kişilere Elektronik Tebligat Yapılması Zorunludur?
 2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 3. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler (Belediyeler, il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler)
 4. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 5. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri
 6. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 7. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
 8. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 9. Noterler
 10. Baro levhasına yazılı avukatlar
 11. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler
 12. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda sayılanların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Talep halinde elektronik tebligat adresi alan bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru Prosedürü Nedir?

Yukarıdaki bentler halinde sayılan gerçek ve tüzel kişiler için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

Yukarıda sayılan bentler dışında kalan fakat kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişiler de elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (“UETS”)  kaydeder.

Yukarıda bentler halinde sayılan ve kendisine elektronik tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler için PTT oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

 1. Elektronik Tebligat Sistemi Nasıl İşleyecektir?

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

 1. Elektronik Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir ve Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Ancak, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılmamış veya geç yapılmış olması tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir. Dolayısıyla, düzenli olarak tebligatların kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

 1. Elektronik Tebligat Adresine Nasıl Erişim Sağlanacaktır?

Elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imza kullanılarak veya eDevlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefona kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodu kullanılarak erişilir.

 1. Elektronik Tebligat Adresine Erişmek İçin Başka Kişiler Yetkilendirilebilecek Midir?

Yukarıda bentlerde sayılan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirmekle yükümlüdür.

Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.
 2. UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
 3. Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

 1. Elektronik Tebligat Kayıtlarının Delil Niteliği Nedir?

Tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtlar delil kayıtları olarak anılacak ve delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

 1. Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Peki Yönetmelik nasıl düzenlemeleri öngörmektedir?

 1. Hangi Gerçek Ve Tüzel Kişilere Elektronik Tebligat Yapılması Zorunludur?
 2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
 3. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler (Belediyeler, il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler)
 4. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları
 5. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri
 6. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar
 7. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları
 8. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri
 9. Noterler
 10. Baro levhasına yazılı avukatlar
 11. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler
 12. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda sayılanların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Talep halinde elektronik tebligat adresi alan bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 1. Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğuna Tabi Olanlar İçin Yapılacak Başvuru Prosedürü Nedir?

Yukarıdaki bentler halinde sayılan gerçek ve tüzel kişiler için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır.

Yukarıda sayılan bentler dışında kalan fakat kendisine elektronik tebligat yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişiler de elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (“UETS”)  kaydeder.

Yukarıda bentler halinde sayılan ve kendisine elektronik tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler için PTT oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

 1. Elektronik Tebligat Sistemi Nasıl İşleyecektir?

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

 1. Elektronik Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir ve Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Ancak, bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılmamış veya geç yapılmış olması tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir. Dolayısıyla, düzenli olarak tebligatların kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

 1. Elektronik Tebligat Adresine Nasıl Erişim Sağlanacaktır?

Elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imza kullanılarak veya eDevlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefona kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodu kullanılarak erişilir.

 1. Elektronik Tebligat Adresine Erişmek İçin Başka Kişiler Yetkilendirilebilecek Midir?

Yukarıda bentlerde sayılan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirmekle yükümlüdür.

Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.
 2. UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
 3. Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

 1. Elektronik Tebligat Kayıtlarının Delil Niteliği Nedir?

Tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtlar delil kayıtları olarak anılacak ve delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacaktır.

 1. Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yorum Yok

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.